ترانسمیتر فشار rosemount - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

ترانسمیتر فشار rosemount

ترانسمیتر فشار rosemount

ترانسمیتر فشار rosemount(روزمونت)

تهیه و تامین و فروش ترانسمیتر فشار روزمونت (rosemount)

Rosemount™ 2051 Differential Pressure Flow Transmitter

Rosemount™ 2051 Differential Pressure Flow Transmitter

Rosemount™ 3051 Differential Pressure

Rosemount™ 3051 Differential Pressure 

Rosemount™ 3051S Differential Pressure Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S Differential Pressure Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S Electronic Remote Sensor (ERS™) System

Rosemount™ 3051S Electronic Remote Sensor (ERS™) System

Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander

Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander

Rosemount™ 3051SAL Level Transmitter

Rosemount™ 3051SAL Level Transmitter

Rosemount™ 3051 Coplanar™ Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051 Coplanar™ Pressure Transmitter

Rosemount™ 2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Rosemount™ 2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051 In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051 In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S In-Line Pressure Transmitter

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.