تجهیزات ضد انفجار STHAL - اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق یکتا

تجهیزات ضد انفجار STHAL

تجهیزات ضد انفجار STHAL

تجهیزات ضد انفجار STHAL

تجهیزات ضد انفجار STHAL

محیط قابل انفجار

محیط مستعد انفجار عبارت است از فضای مملو از ترکیب انفجاری که شامل مواد قابل انفجار ، اکسیژن باشد.

بدیهی است که با توجه به اثرات مخرب ناشی از یک انفجار باید تمهیدات خاصی را در نظر گرفت . به همین منظور ادوات و تجهیزات که در صنعت به کار میروند باید یه گونه ای انتخاب شوند که به فضای عملیاتی آن صنعت سازگار بوده و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند.

به همین دلیل علاوه بر دقت در انتخاب پارامتر های برقی دستگاه ها از قبیل ولتاژ، آمپرف توان و غیره که می با یستی به دقت برگزیده شوند بایستی بدنه ای که در آن قطعات برقی جاسازی شده اند نیز متناسب با ان منطقه عملیاتی انتخاب شوند.

فروش تجهیزات ضد انفجار STHAL:

ترمینال و جانکشن باکس ضد انفجار JUNCTION AND TERMINAL BOXES STHAL 

ترمینال و جانکشن باکس ضد انفجار JUNCTION AND TERMINAL BOXES STHAL 

تجهیزات روشنایی ضد انفجار LUMINAIRES STHAL

تجهیزات روشنایی ضد انفجار LUMINAIRES STHAL

تجهیزات کنترل باکس ضد انفجار CONTROL BOXES STHAL

تجهیزات کنترل باکس ضد انفجار CONTROL BOXES STHAL

تجهیزات ضد انفجار فیلد بریر SAFETY BARRIERS STHAL

 تجهیزات ضد انفجار فیلد بریر SAFETY BARRIERS STHAL

تجهیزات ورودی و خروجی ضد انفجار REMOTE I/O STHAL

تجهیزات ورودی و خروجی ضد انفجار REMOTE I/O STHAL

تجهیزات فیلد باس ضد انفجار FIELDBUS POWER SUPPLY STHAL

تجهیزات ضد انفجار ایزیلاتور  بریر ISOLATORS STHAL 

تجهیزات ضد انفجار ایزیلاتور  بریر ISOLATORS STHAL 

تجهیزات ضد انفجار  CPU & POWER MODULE STHAL

تجهیزات ضد انفجار  CPU & POWER MODULE STHAL

تجهیزات ضد انفجار FIELDBUS ISOLATING REPEATER SERIES STHAL

تجهیزات ضد انفجار FIELDBUS ISOLATING REPEATER SERIES STHAL

تجهیزات ضد انفجار HART-MULTIPLEXER SERIES 9192 STHAL 

تجهیزات ضد انفجار HART-MULTIPLEXER SERIES 9192 STHAL 

تجهیزات ضد انفجار FIELD DEVICE COUPLER STHAL

تجهیزات ضد انفجار FIELD DEVICE COUPLER STHAL

تجهیزات ضد انفجار TEMPERATURE INPUT MODULES STHAL

تجهیزات ضد انفجار TEMPERATURE INPUT MODULES STHAL

تجهیزات ضد انفجار ANALOGUE I/O MODULES STHAL

تجهیزات ضد انفجار ANALOGUE I/O MODULES STHAL

تجهیزات ضد انفجار DIGITAL I/O MODULES STHAL

 

تجهیزات ضد انفجار DIGITAL I/O MODULES STHAL

برای اطلاعات بیشتر  وخرید محصول لطفا با ما تماس بگیرید.